คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การปฐมนิเทศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎ ระเบียบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.04/ว8182 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1639/2553 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุดที่ สธ 0902.04/ว2334 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 6.00 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุดที่ สธ 0902.04/ว4903 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการใหม่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฐมนิเทศ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการปฐมนิเทศ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบงาน online

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
คำอธิบายแบบประเมินผลการปฐมนิเทศ (Post – test) online
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำอธิบายแบบประเมินความพึงพอใจ online
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำอธิบายแบบรายงานผลการปฐมนิเทศ online
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำอธิบายการบันทึกข้อมูลระบบ SEIS (F12)
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการปฐมนิเทศ (Post – test) online
แบบประเมินความพึงพอใจ online
แบบรายงานผลการปฐมนิเทศ online
ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ : SEIS

เอกสารประกอบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สาระสำคัญการปฐมนิเทศ ปี 2567 ppt
ขนาดไฟล์ 13.65 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาระสำคัญการปฐมนิเทศ ปี 2567
ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาระสำคัญการปฐมนิเทศ 10 ประการ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย