คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (ปรับปรุงปี 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1008.1_154 เรื่องการบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1008.1_ว28 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551.pdf
ขนาดไฟล์ 4.18 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1012.2_ว6 เรื่องการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1012.2_ว7 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่นร 0505_ว347 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ปรับ ปี2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มไปช่วย-มาช่วยข้าราชการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบยืนยันข้อมูลข้าราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว1230 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรมอนามัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกำหนดร้อยละที่ได้.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ดีมาก.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกำหนดร้อยละที่ได้ (ตัวอย่าง).doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มบัญชีสรุปผลการประเมิน.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ลูกจ้างประจำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420 (ว 27) ลว 6 มี.ค 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428 (ว 47) ลว 29 พ.ค.2558.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว90-แบบประเมินลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบยืนยันข้อมูลลูกจ้างประจำ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มไปช่วย-มาช่วยลูกจ้างประจำ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้าง-1-ตุลาคมxlsx.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลลูกจ้างประจำdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตรวจสอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง-ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้าง-1-เมษายนxlsx.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย