คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นฯ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) (ว10) ปรับปรุงมี.ค.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร 1012_ว20 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปรับปรุงตนเองกรณีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร 1012_ว10 เรื่องกฎก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (ปรับปรุงปี 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1008.1_154 เรื่องการบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1008.1_ว28 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551.pdf
ขนาดไฟล์ 4.18 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1012.2_ว6 เรื่องการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร1012.2_ว7 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่นร 0505_ว347 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ปรับ ปี2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มไปช่วย-มาช่วยข้าราชการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบยืนยันข้อมูลข้าราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีการจัดการแบบประเมินระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พนักงานราชการ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 413 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว1230 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรมอนามัย.doc
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกำหนดร้อยละที่ได้.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ดีมาก.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกำหนดร้อยละที่ได้ (ตัวอย่าง).doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มบัญชีสรุปผลการประเมิน.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ลูกจ้างประจำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420 (ว 27) ลว 6 มี.ค 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428 (ว 47) ลว 29 พ.ค.2558.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว90-แบบประเมินลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบยืนยันข้อมูลลูกจ้างประจำ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มไปช่วย-มาช่วยลูกจ้างประจำ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้าง-1-ตุลาคมxlsx.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลลูกจ้างประจำdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตรวจสอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง-ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้าง-1-เมษายนxlsx.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย