คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ลาศึกษา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบข้อบังคับการลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคลากรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบสาขาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และทันตแพทย์ประจำบ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ใบแสดงเจตจำนงขออนุมัติสมัครสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตารางตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวกลับ ภายในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสัญญาอนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ตัวอย่างแบบใบลาไปฝึกอบรม.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบใบลาไปศึกษา (กรณีลาเป็นช่วงๆ).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบใบลาไปศึกษา (ลาต่อเนื่อง).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง แบบสัญญาค้ำประกัน-(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการลาศึกษา (Flowchart)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขั้นตอนการลา (สำหรับหน่วยงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โฟรชาร์ทการลาศึกษา.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางการตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย