คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้าราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.04/ว8182 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1639/2553 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 1)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 3)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 4)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.1)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.2)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.3)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร 1013.3/ว1 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 เรื่อง การปรับปรุงแนวทาง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 21.20 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย