คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองการเจ้าหน้าที่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.12.2565
1729
3
แชร์
20
ธันวาคม
2565

ขั้นตอนที่ 1

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองการเจ้าหน้าที่

1.2 แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

1.3 คำสั่งคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่

 

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต

2.2 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

  สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กองการเจ้าหน้าที่ 

 

2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมฯ (รอบ 6 เดือนแรก)

    แบบรายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน

    รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    รายงานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพัฒนาและถอดบทเรียนจากแผนการดำเนินงาน 

 

ปัญหาที่อยากแก้

    1.การส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ (Service Mind)

       1.1 กิจกรรมผู้บริหารประกาศนโยบายสนับสนุนสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ชีวิตชีวา (Healthy Workplace Happy for Life) เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ และวัฒนธรรมองค์กร กองการเจ้าหน้าที่

 - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กองการเจ้าหน้าที่ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HR Together Against Corruption)”

 - กิจกรรมประกาศนโยบายสถานทีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ชีวิตชีวา (Healthy Workplace Happy for Life) เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

       1.2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายภายในองค์กร

            1.2.1 แต่งกายด้วยเสื้อ กรมอนามัยสีฟ้า ทุกวันพฤหัสบดี

            1.2.2 แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์

       1.3 กิจกรรมเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะนักธรรมาภิบาล และสร้างสุของค์กร

       1.4 กิจกรรมจิตอาสา ปันกัน ปี 3 / จิตอาสาแบ่งปันความสุขแก่คนอื่น เป็นต้น

       1.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างความสุขในที่ทำงาน (สมดุลชีวิต)

    2.การสร้างการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร

      2.1 การจัดสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

      2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

      2.3 การประชุมกองการเจ้าหน้าที่ประจำเดือน

    3.การลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน

      3.1 การปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่

    4.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

      4.1 กิจกรรมพัฒนาสถานที่ทำงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 5ส และเกณฑ์การประเมิน HWP

      4.2 จัดทำกล่องรับความคิดเห็น พร้อมติด QR Code เพื่อให้สแกนความคิดเห็น

    5.การลดภาวะโลกร้อน (4R)

      5.1 กิจกรรมจิตอาสาลดโลกร้อน

            - การบริจาคปฏิทินเพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์

            - การคัดแยกขยะ ขวดน้ำพลาสติก

            - การเก็บอะลูมิเนียมเพื่อสร้างขาเทียม

      5.2 Reduce จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก

            - กิจกรรมส่งเสริมความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

            - กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

            - กิจกรรมรณรงค์งดใช้หลอดพลาสติก

      5.3 กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ความดีที่อยากทำ

    1.การส่งเสริมการสอนงานรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

      1.1 กิจกรรมพี่สอนน้อง

    2.การส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาพให้กับประชาชน

      2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

    3.การส่งเสริมยกย่อง ตอบแทน ขอบคุณการทำความดี

      3.1 ยกย่อง เชิดชู บุคคลที่ทำความดี

      3.2 การคัดเลือกคนดี ศรีอนามัย กองการเจ้าหน้าที่

      3.3 กล่องบันทึกความดี

    4.การส่งเสริมการประหยัดทรัพยากร ลดการใช้วัสดุสำนักงาน

      4.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นแทนการใช้เอกสาร

      4.2 การจัดทำแนวทาง การลดการใช้กระดาษ กองการเจ้าหน้าที่

    5.การส่งเสริมบุคลากรเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

      5.1 กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

      5.2 การประกวดบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพ

      5.3 การให้ความรู้ เผยแพร่ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ ความสมดุลชีวิตในการทำงาน

      5.4 การสนับสนุนอุปกรณ์การรักษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      5.5 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ

      5.6 รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกันภายในหน่วยงาน (healthy food day)

      5.7 กิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงานช่วงเวลา 15.00 – 15.30 น. (อังคาร พุธ พฤหัส) ของทุกสัปดาห์

    6.การส่งเสริมให้บุคลากรมีชมรมตามความสนใจ

      6.1 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

      6.2 กิจกรรมจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

          กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566

 

          กิจกรรมกีฬาสีกองการเจ้าหน้าที่ประจำปี 2566

 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

 

4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

 

5. บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ขั้นตอนที่ 4

1.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

      กิจกรรมคนดีศรีอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      กิจกรรมยกย่องบุคลากรตรงต่อเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      กิจกรรมการนำเสนอผลงานเรื่อง "ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย"

1.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้

      กิจกรรมยกย่องหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      กิจกรรมยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมฯ (รอบ 6 เดือนแรก) (ร้อยละ 90)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน