คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ลาศึกษา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบข้อบังคับการลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 715 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคลากรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ยกเลิกประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของกรมอนามัย ข้อ 1.2 (ที่ สธ 0902.04/ว6819 ลวท 28 พฤศจิกายน 2565)
ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบสาขาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และทันตแพทย์ประจำบ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ใบแสดงเจตจำนงขออนุมัติสมัครสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 369 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 869 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 536 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตารางตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวกลับ ภายในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 708 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสัญญาอนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 352 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ตัวอย่างแบบใบลาไปฝึกอบรม.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1331 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบใบลาไปศึกษา (กรณีลาเป็นช่วงๆ).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบใบลาไปศึกษา (ลาต่อเนื่อง).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 299 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง แบบสัญญาค้ำประกัน-(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการลาศึกษา (Flowchart)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขั้นตอนการลา (สำหรับหน่วยงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โฟรชาร์ทการลาศึกษา.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางการตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางการตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย