คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ข้อมูลติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

ผู้บริหาร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางวรรณภา กางกั้น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 4081 02 590 4081 wannapa.k@anamai.mail.go.th
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) นางสาววิกรานต์ ยาสมาน รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 4733 02 590 4733 vikran.y@anamai.mail.go.th
กลุ่มอำนวยการ (9) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 4090 02 590 4090 patchaya.p@anamai.mail.go.th
การเงิน/บัญชี นางสาวอัฉวิวรรณ จันทรมาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4093 02 590 4093 atchawiwan.j@anamai.mail.go.th
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนันทวัฒน์ จองคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4992 02 590 4992 nuntavat.j@anamai.mail.go.th
งานพัสดุ นางสาวสาวิณี วัตตธรรม นักวิชาการพัสดุ 4125 02 590 4125 sawinee.w@anamai.mail.go.th
งานเลขานุการ ผอ. นายเกียรติคุณ เจ๊ะมะ นักทรัพยากรบุคคล 4149 02 590 4149 kiattikun.c@anamai.mail.go.th
งานสารบรรณ นายวัชระ ผลผาสุข นักจัดการงานทั่วไป 4073 02 590 4073 watchara.p@anamai.mail.go.th
งานสารบรรณ นางพิศมัย วัดสา พนักงานธุรการ ส3 4890 02 590 4890  
พนักงานขับรถยนต์ นายนิติศักดิ์ อ้นบุตร พนักงานขับรถยนต์ ส2 4090 02 590 4090  
พนักงานขับรถยนต์ นายสำรวย คงดี พนักงานขับรถยนต์ ส2 4090 02 590 4090  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (12) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวศิริมา ทองผิว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 4074 02 590 4074 sirima.t@anamai.mail.go.th
งานสรรหาฯ นางสาวปนัฐวรรณ เสงี่ยมจิตร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4879 02 590 4879 panatthawan.s@anamai.mail.go.th
งานสรรหาฯ นายบรรจง ดำแพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4085 02 590 4085 bunjong.d@anamai.mail.go.th
งานสรรหาฯ นางสาวกนกรช เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4066 02 590 4066 kanokroch.s@anamai.mail.go.th
งานสรรหาฯ นางสาวสุพัตรา หมุนอุดม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4877 02 590 4877 suputtra.m@anamai.mail.go.th
งานประเมิน นางสาวพัชราภรณ์ คงไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4087 02 590 4087 phatcharaporn.k@anamai.mail.go.th
งานประเมิน นายชาญกิตติ์ โภคารัตนกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4734 02 590 4734 chankit.p@anamai.mail.go.th
งานบรรจุแต่งตั้ง นางเบญจวรรณ สอนอาจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4880 02 590 4880 benjawan.s@anamai.mail.go.th
งานบรรจุแต่งตั้ง นางสาวปรารถนา ชาติสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล 4078 02 590 4078 prattanap.c@anamai.mail.go.th
งานสรรหาฯ นางสาวธัญญภัสร์ ศรีสนั่น นักทรัพยากรบุคคล 4734 02 590 4734 thunyapus.s@anamai.mail.go.th
งานสารบรรณ นางสาวอารยา เล็กทิมทอง พนักงานธุรการ ส3 4876 02 590 4876 arraya.l@anamai.mail.go.th
งานสารบรรณ นางสาวอัญชลี รุ่งแจ้ง พนักงานธุรการ ส3 4876 02 590 4876 anchalee.r@anamai.mail.go.th
งานสารบรรณ นางสาวณัฐธิดา ฐาปนพฤกษ์สกุล พนักงานพิมพ์ ส3 4078 02 590 4078  
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง (11) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
หัวหน้ากลุ่มงาน นางปฏิญญา สิทธิพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 4126 02 590 4126 patinya.s@anamai.mail.go.th 
งานยุทธศาสตร์บริหารบุคคล นายไพสิฏฐ์ โกศัลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4089 02 590 4089 paisit.k@anamai.mail.go.th 
งานยุทธศาสตร์บริหารบุคคล นายวัชชานนท์ ทองสุกดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4882 02 590 4882 watchanon.t@anamail.mail.go.th
งานยุทธศาสตร์บริหารบุคคล นางสาวอังคณา ลิลา นักทรัพยากรบุคคล 4887 02 590 4887 angkana.l@anamai.mail.go.th 
งานโครงสร้างและอัตรากำลัง นายสงกรานต์ วชิรศักดิ์โสภานะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4127 02 590 4127 songkran.w@anamai.mail.go.th
งานโครงสร้างและอัตรากำลัง นายปกรณ์ สักพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4084 02 590 4084 pakorn.s@anamai.mail.go.th 
งานโครงสร้างและอัตรากำลัง นางสาวใจรัก อภิสิตานนท์ นักทรัพยากรบุคคล 4084 02 590 4084 chairak.a@anamai.mail.go.th 
งานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก นายภูธเนศ สำรวมสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4881 02 590 4881 phuthanate.s@anamai.mail.go.th 
งานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก นางสาวรัตนาภรณ์ กาบมาลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4076 02 590 4076 rattanaphon.k@anamai.mail.go.th 
งานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก นางสาวรัชนี จันทร์ทรง นักทรัพยากรบุคคล 4076 02 590 4076 rutchanee.c@anamai.mail.go.th 
งานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก นายธีรวัฒน์ เกื้อกระโทก นักทรัพยากรบุคคล 4881 02 590 4881 teerawat.k@anamai.mail.go.th 
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (8) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวประภาภัส อัมรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 4088 02 590 4088 prapapat.a@anamai.mail.go.th
หลักสูตรทางการบริหาร งานลาศึกษา และทุนรัฐบาล นางสาวขนิษฐา วงศ์พิทักษ์สกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4124 02 590 4124 khanittha.v@anamai.mail.go.th
งานพัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรม นางสาวอุไรภรณ์ ไทรทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4612 02 590 4612 uraiporn.s@anamai.mail.go.th
งานฝึกอบรม นางสาวปัณฑิตา ผูกพันธ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4124 02 590 4124 panthita.p@anamai.mail.go.th
งานฝึกอบรม กำลังคนคุณภาพ (HiPPS, New Wave)  นางสาวสมหญิง บานแย้ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4043 02 590 4043 somying.b@anamai.mail.go.th
หลักสูตรทางการบริหาร ลาศึกษา ทุนรัฐบาล  นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ นักทรัพยากรบุคคล 4083 02 590 4083 sutarat.s@anamai.mail.go.th
ข้าราชการบรรจุใหม่ HiPPS นางสาวนันท์สินี ปรีชา นักทรัพยากรบุคคล 4083 02 590 4083 nansinee.p@anamai.mail.go.th
งานธุรการกลุ่มฯ  นางสาวไพรินทร์ ระหัสทอง พนักงานธุรการ ส3 4124 02 590 4124 pairin.r@anamai.mail.go.th
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ (10) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาววาสนา สงวนหมู่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 4079 02 590 4079 wasana.s@anamai.mail.go.th
ทะเบียนประวัติฯ และบำเหน็จบำนาญ นางสาวสุภัทรา สุดใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 4146 02 590 4146 suphattra.s@anamai.mail.go.th
ทะเบียนประวัติฯ และบำเหน็จบำนาญ นางสาวอัฉรา นุภาพ นักทรัพยากรบุคคล 4146 02 590 4146 achara.n@anamai.mail.go.th
บัตรประจำตัวข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ นางสาวธนพร แจ่มพึ่ง พนักงานธุรการ ส3 4092 02 590 4092 tanapon.j@anamai.mail.go.th
ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ นางประเสริฐ นันทิวัฒน์ พนักงานธุรการ ส3 4092 02 590 4092 prasert.n@anamai.mail.go.th
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการลา นางอัจฉรา คีรีวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4147 02 590 4147 adchara.k@anamai.mail.go.th
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการลา นางสาวพัชรี วิระษร นักทรัพยากรบุคคล 4147 02 590 4147 patcharee.w@anamai.mail.go.th
ประเมินผลและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ นางสาวครองขวัญ รัตนถาวร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4091 02 590 4091 krongkwan.r@anamai.mail.go.th
ประเมินผลและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ นางสาววริศรา บุญศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4091 02 590 4091 warisara.b@anamai.mail.go.th
ระบบบุคลากรกรมอนามัย (ระบบ HR) นางสาวศิรินารถ แช่มโชติ นักทรัพยากรบุคคล 4148 02 590 4148 sirinat.c@anamai.mail.go.th
กลุ่มงานจริยธรรม (7) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน นางสาววิกรานต์ ยาสมาน นิติกรชำนาญการพิเศษ 4733 02 590 4733 vikran.y@anamai.mail.go.th
ITA, แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมฯ,  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ,แผนความเสี่ยงทุจริต, ตัวชี้วัด ITA, คำของบประมาณประจำปี นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4036 02 590 4036 pornpana.p@anamai.mail.go.th
ตัวชี้วัด ITA, องค์กรคุณธรรม, ประกาศเจตนารมณ์, รายงานการให้-รับของขวัญ No Gift Policy, พรบ.เรี่ยไร, คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม นางสาวณัชชา เสือแดง นักทรัพยากรบุคคล 4885 02 590 4885 nutcha.s@anamai.mail.go.th
หน่วยงานคุณธรรม, ชมรมจริยธรรม, แผนปฏิบัติการกลุ่ม, เรื่องร้องเรียน,เว็บไซต์ระเบียงคุณธรรม นายดำรงพล สิงสนิท นักทรัพยากรบุคคล 4886 02 590 4886 dumrongphon.s@anamai.mail.go.th
คณะกรรมการจริยธรรม, โครงการ, แผนงบประมาณกลุ่มงาน, คนดีศรีอนามัย,ข้าราชการพลเรือนดีเด่น นางวราภรณ์ จงพิพัฒน์ชัยพร นักทรัพยากรบุคคล 4884 02 590 4884 waraporn.a@anamai.mail.go.th
งานสารบรรณ, เว็บไซต์ระเบียงคุณธรรม นางแวว นาสร้อย พนักงานธุรการ ส3 4883 02 590 4883 waew.n@anamai.mail.go.th
กลุ่มกฎหมายและวินัย (4) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 4077 02 590 4077 maneerat.o@anamai.mail.go.th
สัญญาลาศึกษา ,สัญญารับทุน,วินัยข้าราชการ พรก. ลูกจ้าง,คำสั่ง นายวรเดช วลัยจำนงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 4838 02 590 4075 worradech.w@anamai.mail.go.th
วินัยข้าราชการ พรก. ลูกจ้าง,คำสั่ง นางสาวสุจิตรา นามประดิษฐ์ นิติกรปฏิบัติการ 4838 02 590 4075 sujitra.n@anamai.mail.go.th
สัญญาลาศึกษา ,สัญญารับทุน,คำสั่ง นายภัทรวิทย์ รัตนเสริมพงศ์ นิติกร 4075 02 590 4075 pattharawit.r@anamai.mail.go.th

[62]