คุณกำลังมองหาอะไร?

 

กลุ่มอำนวยการ ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน สายตรง
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ 4090 02 590 4090
การเงิน/บัญชี นางสาวอัฉวิวรรณ จันทรมาลี 4093 02 590 4093
งานพัสดุ นางสาวสาวิณี วัตตธรรม 4125 02 590 4125
งานเลขานุการ ผอ. นายเกียรติคุณ เจ๊ะมะ 4149 02 590 4149
งานสารบรรณ นายวัชระ ผลผาสุข 4073 02 590 4073
งานสารบรรณ นางพิศมัย วัดสา 4073 02 590 4073
       
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน สายตรง
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวศิริมา ทองผิว 4074 02 590 4074
งานสรรหาฯ นายบรรจง ดำแพร 4085 02 590 4085
  ์นางสาวกนกรช เสือโรจน์ 4066 02 590 4066
  นางสาวศศิชญา ทายิดา    
  นางสาวอัญชลี ศรียานนท์ 4734 02 590 4734
งานประเมิน นางสาวพัชราภรณ์ คงไพบูลย์ 4087 02 590 4087
  นางสาวรุ่งทิวา ยะย่าเป้า 4878 02 590 4878
งานบรรจุแต่งตั้ง นางเบญจวรรณ สอนอาจ 4066 02 590 4066
  นางสาวธารทิพย์ บุญเมือง    
       
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารบุคคลฯ ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน สายตรง
หัวหน้ากลุ่มงาน นางปฏิญญา สิทธิพร 4126 02 590 4126
งานยุทธศาสตร์บริหารบุุคล นายไพสิฏธ์ โกศัลยวัฒน์ 4089 02 590 4089
  นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ 4882 02 590 4882
  นางสาวอังคณา ลิลา 4887 02 590 4887
งานโครงสร้างและอัตรากำลัง นายสงกรานต์ วชิรศักดิ์โสภานะ 4127 02 590 4127
  นายปกรณ์ สักพันธ์ 4084 02 590 4084
  นางสาวใจรัก อภิสิตานนท์ 4084 02 590 4084

งานบริหารและพัฒนารูปแบบ
การจ้างงานทางเลือก

นางกิริยา พิชยวัฒน์ 4076 02 590 4076
  นายภูธเนศ สำรวมสุข 4881 02 590 4881
  นางสาวใจรัก อภิสิตานนท์ 4084 02 590 4084
  นายธีรวัฒน์ เกื้อกระโทก 4881 02 590 4881
       
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน สายตรง
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวประภาภัส อัมรี 4088 02 590 4088

งานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม

นางสาวอุไรภรณ์ ไทรทอง 4043 02 590 4043
  นางสาวปรารถนา ชาติสุวรรณ 4612 02 590 4612
  นางสาวจิรพร เคียงไธสง 4083 02 590 4083

งานลาศึกษาและทุนพัฒนา

นางสาวขนิษฐา วงศ์พิทักษ์สกุล 4124 02 590 4124
  นางสาวประภัสสร อรุณภาส 4083 02 590 4083
       
กลุ่มทะเบียนประวัติฯ ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน สายตรง
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาววาสนา สงวนหมู่ 4079 02 590 4079
บำเหน็จบำนาญและทะเบียน นางสาวปนัฐวรรณ เสงี่ยมจิตร์ 4146 02 590 4146
  นางภุมรัตน์ จันทรศิริรัตน์ 4146 02 590 4146
งานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ นางสาวธนพร แจ่งพึ่ง 4092 02 590 4092
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางอัจฉรา คีรีวัฒน์ 4147 02 590 4147
  นางสาวพัชรี วิระษร 4147 02 590 4147
ประเมินและเลื่อนเงินเดือน นางสาวครองขวัญ รัตนถาวร 4091 02 590 4091
  นางสาววริศรา บุญศรี 4091 02 590 4091
  นายสิวภาคย์ เสมาไชย 4148 02 590 4148
       
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน สายตรง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ 4035 02 590 4035
งานคุ้มครองจริยธรรม นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ 4036 02 590 4036
  นางสาวณัชชา เสือแดง 4036 02 590 4036
  นางสาววันวิสา มหารมย์ 4036 02 590 4036
  นางสาววราภรณ์ อัศวศรีอนันต์ 4036 02 590 4036