คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
KM ขนิษฐา การขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.87 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ภาคินันท์ การพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยเพื่อเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพ RE TO LEAD REFORM ORGANIZATION PERFORMANCE TO EXCELLENT REGIONAL LEAD.pdf
ขนาดไฟล์ 28.28 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อุไรภรณ์ การแบ่งปันไฟล์งานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future:OSOF VI) โดยใช้ Google Drive.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ขจรศักดิ์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรมผู้ผ่านการอบรม_หลักสูตร OSOF 4_นายขจรศักดิ์ สุขเปรม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ขจรศักดิ์ การศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม กรณีศึกษา OSOF IV.pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ขจรศักดิ์ การประเมินผลหลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ (นบอส.) รุ่นที่ 4 (dmkm).pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_เนตรชนก แนวทางการดำเนินการการบริหารกลุ่มกำลังคนคุณภาพ กรมอนามัย .pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_เมตตา หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกหน่วยงานเฉพาะหลักสูตรทางการบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ปรารถนา ขั้นตอนการเบิกวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future:OSOF VI).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ไพรินทร์ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ .pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_เบญจวรรณ ขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุมราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) กองการเจ้าหน้าที่ .pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย